maandag 6 februari 2017

Nieuw Kleiputten Terhagen, 31 hectare natuurgebied


BOOM, 21 december 2016 - Natuurpunt wordt de nieuwe eigenaar van ruim 31 hectare natuurgebied in de kleiputten van Terhagen, ten oosten van de Hoogstraat. De provincie Antwerpen leverde belangrijke financiële steun om de aankoop te kunnen voltrekken. De voormalige kleiputten waren tot vandaag ontoegankelijk. Daar wil de natuurvereniging binnenkort verandering in brengen. “Dit is een prachtig nieuwjaarsgeschenk van de provincie Antwerpen voor de natuur in de streek”, aldus Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “Provinciale missie volbracht”, glundert gedeputeerde Rik Röttger (sp.a).


Het nieuwe natuurgebied zal de naam “Kleiputten Terhagen” dragen. Een herkenbare naam, die de link legt met het dorp aan de Rupel en het voormalig gebruik van de putten.

De komende weken en maanden zal Natuurpunt overleg opstarten met buren en mogelijke partners om samen plannen te maken. Nadien volgt de opmaak van een natuurbeheerplan om de vele mogelijkheden voor het nieuwe natuurgebied in kaart te brengen. Een goede basis voor dat plan is het Natuurontwikkelingsplan voor de kleiontginningsgebieden in Boom en Rumst, dat in 2012 opgesteld werd door het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek). Vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek en medewerkers van Natuurpunt Studie waren toen ook al nauw betrokken bij de opmaak van dit ambitieuze plan.
Het nieuwe natuurgebied heeft grote kansen in petto voor zeldzame soorten als de rugstreeppad, de kamsalamander, de oeverzwaluw en het woudaapje. Daarnaast is het ook een potentieel leefgebied voor de bever. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat er dan natuurverbindingen met de Rupel gecreëerd worden. Dat zijn meer dan dromen: de provinciale ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Antwerpen werkt nu al aan zo’n verbinding in de bufferzone tussen het industriegebied en de dorpskern van Terhagen.
Tot slot zal het natuurgebied voor het eerst opengesteld worden voor het grote publiek. Dat zal doordacht gebeuren, zodat de meest kwetsbare natuur er alle kansen krijgt in een verstoringsvrije zone. Buiten die rustzone zullen inrichtingen gebeuren voor recreanten (wandelpaden en enkele leuke vogelkijkplaatsen). “Dat zal nog even tijd en werk vragen”, zegt Erik De Keersmaecker. “Maar we willen de poort van de kleiputten toch al in 2017 enkele keren openzetten voor kijklustigen”, kondigt hij aan.

Gedeputeerde Rik Röttger (sp.a): “De verwerving was cruciaal om dit natuurgebied met haar vijver- en bossencomplex voor de toekomst te vrijwaren. We staan met deze aankoop meteen ook een stap dichter bij de realisatie van het ‘Gebiedsprogramma Rupelstreek’ en het kaderplan ‘Kleinstedelijk gebied en ontginningsgebied Boom–Rumst’. Het doel van deze plannen is om kenmerkende groene landschappen te bewaren en te versterken. Door de afstemming tussen recreatie, ontginning, wonen en landbouw wil de provincie het ontginningsgebied opnieuw toegankelijk maken en op een duurzame manier ontwikkelen. In Terhagen zijn we alvast in deze missie geslaagd.”